Huiswaard Verbindt!

Wijkvereniging Huiswaard is van plan een online buurtplatform te introduceren. Daarmee willen we het onderlinge contact tussen de wijkbewoners versterken. Het idee is gebaseerd op de uitgangspunten van ‘mijnbuurtje.nl’. Die website heeft hier al tien jaar ervaring mee en is in meer dan vijfentwintig gemeenten in Nederland actief.

Tussen de 8.000 wijkbewoners in de verschillende Huiswaarden is er al veel contact. Maar de onderlinge verstandhouding kan volgens ons nog beter. Daarvoor willen we slimme internettechnologie benutten. Niet alleen om het contact te bevorderen, ook voor praktische zaken als nieuwtjes uitwisselen, spullen onderling lenen, ruilen of verkopen, elkaar helpen of om gewoon wat leuks af te spreken.

De toepassing is geheel kosteloos voor de bewoners. De kosten voor de wijkvereniging kunnen terugverdiend worden met verkoop van advertentieruimte en ‘abonnementen’ voor partijen die graag informatieruimte willen op de website. Natuurlijk zal dat alleen onder vorowaarden en duidelijke regels plaatsvinden.

Dit voorjaar starten we met een eerste opzet. Daarvoor komen we graag in contact met enthousiaste wijkbewoners die met ons mee willen doen om dit idee van de grond te krijgen. Zie hiernaast voor verdere toelichting.

INTERESSE?

Kom dan op 21 april in wijkgebouw Wijkwaard aan de Muiderwaard in Alkmaar. Die avond kunnen de wijkbewoners van 19.00 – 21.30 uur kennismaken met onze plannen en praten we verder over de mogelijkheden en uitgangspunten. Vragen? Mail dan naar:

Wijkfeest

Huiswaard zoekt medewerkers voor ‘Online-Wijkplein’

We zijn vooral op zoek naar ‘Schrijvers’ en naar ‘Buurtverbinders’. En als je beiden wil mag dat natuurlijk ook.  De ‘Schrijvers’ gaan op zoek naar bruikbare informatie in en voor de wijk. En ze schrijven daar bijdragen over voor de wijkwebsite. Hierbij werken we nauw samen met de wijkkrantredactie in Huiswaard. De ‘Buurtverbinders’ zorgen voor extra verbinding in de wijk en de buurten van Huiswaard, o.a. met behulp van het nieuwe digitale wijkplein.

We willen graag een kerngroep van ongeveer 8 – 12 mensen die in principe voor langere tijd minimaal ca 4 uur per week hieraan willen besteden. Met deze groep willen we tussen mei en augustus de wijkplein-aanpak verder uitwerken en klaar maken voor de officiële start rond eind september.

Daarvoor zijn voor deze werkgroep drie trainings/ontwikkeldagen gepland op de dinsdagen 24 mei, 7 juni, 21 juni en als reserve-dag 28 juni. Deze trainingsdagen zijn uiteraard kosteloos voor de deelnemers. Voor de deelname aan de kerngroep heb je geen speciale deskundigheid nodig. Maar wel een denk/werk-niveau op minimaal MBO-niveau.

Je kunt je aanmelden via of bij de trekker van het initiatief: Mart Stel:  0610903911. Geef daarbij iets aan over je motivatie, eventuele relevante ervaring en eventueel over wat je met name zou willen doen.

Met alle aanmelders voeren we daarna een telefonisch of persoonlijk afstemmingsgesprek. Op basis daarvan wordt tot definitieve deelname besloten.

Meer informatie vind je op: www.wijkvereniginghuiswaard.com/mijnbuurtje. En/of kom naar de informatie-avond hierover op 21 april.

Wjkbewoners verbinden met mijnbuurtje.nl

In onze wijk bestaat al veel levendige verbinding. Maar volgens ons – initiatiefgroep ‘mijnbuurtje in huiswaard’ – kan dit nog beter. Een levendig online-wijkplein kan daar goed bij helpen. Niet in plaats van écht contact onder elkaar, maar daarop aanvullend. Met de aanpak van mijnbuurtje.nl menen we de beste toepassing uit het land hiervoor gevonden te hebben.
Mijnbuurtje heeft al 10 jaar ervaring met wijksites en wordt in 25 gemeenten toegepast. Het is een combinatie van een slimme en gebruiksvriendelijk internettoepassing en het werken met zogenaamde ‘buurtverbinders’: bewoners/vrijwilligers in de wijk die actief verbindingen versterken in de wijk. Daarbij leggen ze steeds verband met de mogelijkheden van het online wijkplein. Zie het artikel over ‘Mijnbuurtje.nl’ en de link naar hun website voor verdere informatie. Kijk hier voor een voorbeeld van een online-wijkplein op basis van mijnbuurtje: http://www.dewijkwebsite.nl/

Wij zien verschillende voordelen in een eigen platform op basis van de uitgangspunten van mijnbuurtje.nl.:

1. Het is een heel gebruiksvriendelijk platform waarmee gebruikers van alle leeftijden snel, veilig en gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen.

2. Uitgangspunt is de combinatie van actieve ‘buurtverbinders’ (betrokken bewoners in de wijk) en het online platform. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het succes van dit platform.

3. De aanpak werkt met een formule waarbij de economie in de wijk versterkt wordt. Na verloop van tijd kunnen de deelnemers namelijk aan de toepassing verdienen. Die verdiensten vloeien terug de wijk in. Daarvoor willen we goed aansluiten bij de wijkvereniging Huiswaard en De Rekere in combinatie met het wijkmagazine.

Invoering in de wijk
Het bestuur van de Wijkvereniging heeft in jl besloten om te kijken of tot goede invoering van de toepassing te komen is in Huiswaard.
Daarvoor willen we de bewoners in maart en april informeren over het idee. Op 21 april houden we een informatieavond in de Wijkwaard aan de Muiderwaard. (Zie elders op deze pagina voor meer informatie daarover). En we willen kijken of we voor eind april kunnen komen tot een eerste ‘ontwikkelgroep’ van wijkbewoners en enkele beroepskrachten die werken voor de wijk.
Samen met de mensen van mijnbuurtje.nl gaat deze ontwikkelgroep in het voorjaar verder invulling geven aan de aanpak voor Huiswaard. Daar zijn aankomende ‘buurtverbinders’ voor nodig, mensen die de inhoud van het buurtplatform verzorgen, en aanstaande beheerders van de toepassing. Deze groep krijgt hiervoor kosteloos drie dagen opleiding en training.
We streven ernaar om dan rond juli het online-wijkplein in Huiswaard echt te kunnen starten. Dat nog wel onder voorwaarde dat we de financiering voor de ontwikkeling ook voor de zomer verder rond krijgen. Na de zomer start dan de echte werving voor deelname aan de mijnbuurtje – aanpak in Huiswaard.

ZONH: Servicebureau gezondheidszorg Noord-Holland
Voor de invoering van de aanpak krijgen we als wijkvereniging ook ondersteuning van ZONH, een servicebureau voor gezondheidszorg in Noord-Holland (www.zonh.nl). ZONH werkt vooral voor eerstelijnszorgverleners als huisartsen en wijkverpleegkundigen. Maar het bureau biedt haar diensten sinds 2016 ook rechtstreeks aan voor de inwoners van de provincie. ZONH ziet een mijnbuurtje – aanpak als een belangrijk hulpmiddel om de gezondheidszorg dicht in de buurt te versterken.
Mart Stel, wijkbewoner in Huiswaard en tevens medewerker van ZONH is initiatiefnemer van de mijnbuurtje – aanpak voor Huiswaard. De wijkvereniging Huiswaard en Buurtonderneming De Rekere zijn de opdrachtgevers voor het project. Er is tevens nauwe samenwerking met het Wijkmagazine Huiswaard.

Wij hopen op een succesvolle invoering van het online-wijkplein in Huiswaard.
Namens de initiatiefgroep,
Ab Olie,
Voorzitter Wijkvereniging Huiswaard

‘Beter gezond in Huiswaard’

Tegelijk met de invoering van de ‘mijnbuurtje-aanpak’ in Huiswaard gaat de Wijkvereniging Huiswaard  aan de slag met gezondheid, welzijn en zorg in de wijk. De wijkvereniging denkt hiervoor meer voor de wijkbewoners te kunnen doen dan tot nu toe het geval is. En we denken dat we het online-wijkplein daarvoor goed kunnen benutten.

Daarvoor is het wél nodig om te weten wat er speelt en leeft in de wijk en wat er op dit punt nodig is. Daarvoor gaan we in de wijk de beleving en behoeften van bewoners inventariseren op het terrein van gezondheid en gezondheidszorg. U ontvang hierover in de week van 4-10 april een bewonersenquête in uw bus. Deze graag voor 20 april invullen en retourneren.

Ook zullen we navragen  wat hulp- en zorgverleners, gemeente en zorgverzekeraars op dit thema wenselijk vinden. En we maken een doorlichting van de cijfers  over gezondheid en welbevinden voor Huiswaard.

Samen met geïnteresseerde bewoners willen we dan in de loop van het voorjaar nagaan wat er mogelijk anders zou moeten en kunnen op het terrein van zorg en welzijn. En hoe we dat samen kunnen realiseren.

Voor de bespreking van de uitkomsten van het onderzoek en de plannen voor ‘Beter gezond in Huiswaard’ is voorlopig een bewonersavond gepland op 26 mei a.s. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Bureau ZONH ondersteunt ons ook bij deze aanpak.

Mogelijkheden en aanpak mijnbuurtje.nl

Focus: bloeiende gemeenschap in hele wijk of dorp

De mijnbuurtje aanpak richt zich iedereen die woont en/of werkt in de wijk of het dorp. Overal om ons heen zijn mooie initiatieven en interessante organisaties, mensen en bedrijven. Met onze aanpak maken we die allemaal op een leuke manier zichtbaar, zodat de mogelijkheden van de hele wijk of het hele dorp (en niet één onderdeel) beter benut worden én er een meer verbonden en florerende gemeenschap ontstaat waar mensen graag wonen en werken.

Buurtverbinders maken het verschil

Om dit voor elkaar te krijgen speelt een team van buurtverbinders en buurtprofessionals een belangrijke verbindende rol. Wij leren ze in drie dagen training hoe dit leuk en vaardig te doen. Hierbij heeft ons platform een ondersteunende functie om alles zichtbaar te maken uit de wijk of het dorp. We vinden dat elke groep mensen in de wijk of het dorp welkom is en mag meedoen: ouderen, jongeren, mensen die graag koken gebruiken en ook mensen die al een buurtapp of Facebookgroep voor hun straat gebruiken. Kortom, alles wat er in een wijk of dorp speelt en belangrijk is voor de mensen daar, bieden we een plek of koppelen we op het centrale online dorps- of wijkplein. Wij geloven in “én én” en niet in “óf óf”. Net zoals je het in een bibliotheek het prettig vindt een wegwijzer te hebben die jou laat zien wat er allemaal te vinden is, wijst het online dorpsplein je de weg in je wijk of dorp.

Drie onderdelen

De mijnbuurtje aanpak bestaat uit drie onderdelen: buurtverbinders, online dorpsplein en de verbonden buurt.

  • Buurtverbinders verbinden en stimuleren buurtbewoners en organisaties om mee te doen met het online dorpsplein, helpen ze bij het gebruik en houden een oogje in het zeil.
  • Online dorpsplein: De wijk of het dorp krijgt zijn eigen interactieve online buurtplatform waarmee bewoners, organisaties en bedrijven elkaar in no-time op een leuke en ongedwongen manier leren kennen. En dat leidt tot mooie dingen!
  • Verbonden buurt: de buurtverbinders brengen een proces op gang waarin alle mooie dingen die er al zijn, zichtbaar worden en steeds meer mensen elkaar kennen. Op deze manier benutten ze veel beter wat er al is in de buurt en ontstaan er steeds meer nieuwe verbindingen.

Het resultaat: getrainde buurtverbinders en professionals. Een online dorpsplein waarop alle mooie dingen, activiteiten en talenten zichtbaar zijn er zijn en gebeuren. Meer verbindingen waardoor steeds meer mensen elkaar gaan kennen en makkelijker de stap naar elkaar kunnen zetten.  Er wordt veel meer benut van wat er al is en kan, maar er ontstaan ook nieuwe verbindingen en verbanden. Na de invoering gebruiken steeds meer bewoners het platform waardoor het interessant wordt voor organisaties en bedrijfsleven. Hiermee ontstaat de basis voor een duurzaam verdienmodel waardoor je als gemeente niet eindeloos meer hoeft te subsidiëren.

Financieel duurzaam

Omdat je met de mijnbuurtje aanpak ook een verdienmodel krijgt op basis van lokale abonnementen, verdien je deze investering terug ná uiterlijk het derde jaar (break-even point). Na dat jaar gaan je als bewoners ‘winst’ maken, die je vervolgens zelf natuurlijk weer kunnen investeren in hun buurt, bijv. via een lokaal buurtfonds. Naast eigen inkomsten realiseer je met de mijnbuurtje aanpak ook besparingen op gemeentelijke uitgaven aan bijvoorbeeld zorg en communicatie. Deze besparingen ontstaan ná de implementatie en bedragen jaarlijks €25 per bewoner.

Voor verdere informatie zie: http://www.mijnbuurtje.nl/